Počet položek: 0 0,- CZK

Ochrana osobních údajů

Nacházíte se na webovém rozhraní (dále jen „webové rozhraní“) on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rattan-prouti.cz , který provozuje společnost:

RATTAN-PROUTÍ, s.r.o., se sídlem : Cihelná 290, 696 42 Vracov, identifikační číslo: 27700461
zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Brně,  oddíl  C, vložka 5303

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete nebo se na něm registrujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

 • Registrace na webovém rozhraní
  Na webovém rozhraní se můžete registrovat prostřednictvím formuláře dostupného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje: jméno, příjmení, telefon nebo mobil a kontaktní e-mail. Registrací je založen uživatelský účet.
  Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Naše společnost nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
  Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.
  V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.
  Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.
  Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.

 • Ochrana osobních údajů
  Při vyplnění objednávky nebo při registraci nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

  Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).

 • Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky či registraci. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.

  - Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno, příjmení, adresa, , DIČ, telefon, e-mail.

 • Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookies a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

 • 1. Správcem osobních údajů je firma RATTAN-PROUTÍ, s.r.o., se sídlem : Cihelná 290, 696 42 Vracov, IČ: 27700461, DIČ: CZ27700461 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Brně,  oddíl  C, vložka 5303

 • 2. Jaké osobní údaje RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. shromažďuje a zpracovává?
  RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. shromažďuje a zpracovává běžné osobní údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ, telefon, e-mail.

 • 3. K jakým účelům RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?
  RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy – doručení objednaného zboží. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě. 4.

 • 4. Jak dlouho RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. údaje zpracovává?
  RATTAN-PROUTÍ, s.r.o.. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

 • 5. Musíte osobní údaje firmě RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. poskytnout?
  Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo službu poskytnout. Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno, příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

 • 6. Jakým způsobem RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?
  Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
  Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

 • 7. Komu RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. osobní údaje poskytuje nebo předává?
  RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv RATTAN-PROUTÍ, s.r.o.
  RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné, míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. . služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží.

 • 8. Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?
  V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit písemně na adresu sídla společnosti RATTAN-PROUTÍ, s.r.o., Cihelná 290, 696 42 Vracov nebo mailem na adresu rattanprouti@seznam.cz

 • 9. Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?
  V případě, kdy RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. . zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit na emailové adrese zprávou: Nepřeji si zasílat Obchodní sdělení o produktech a nabídkách firmy RATTAN-PROUTÍ, s.r.o.

 • 10. Jak RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?
  Toto poučeni a další detailní informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. https://rattan-prouti.cz/cz-texty-8.html

 • 11. Google Analytics a soubory cookie
  Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google").

  - Co je služba Google Analytics?
  Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.
  Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro nás a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.
  Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

  - Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?
  Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.
  Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

  - Ochrana autorských práv
  Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 

Váš dotaz

Vaše jméno, příjmení, firma:*
Váš email:*
Váš telefon:*
Váš dotaz:*
opiště kód:* antispam
     Více informací

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace